fbpx

Virksomhedskontrol

Alle køretøjer registreret ved en given virksomhed, skal have opbevaret data forsvarligt fra tachografen. Disse data skal bruges ved en eventuel virksomhedskontrol. Når data fra tachografen bliver kontrolleret, har virksomheden ansvar for alle data +eventuelle overtrædelser af køre– og hviletidsbestemmelserne.
Det betyder, at virksomheds-ejeren, har ansvaret som arbejdsgiver, uanset hvem der har ført køretøjet. Virksomheds-ejeren vil altid komme til at hæfte for en eventuel overtrædelse, enten med bøde, påbud eller lign.

Bødestraf

Både chauffør og virksomhed kan straffes med bøde, hvis følgende overtrædes:

• Artikel 61 (består bl.a. af maksimum af chaufførs daglige køretid samt over 14 dage).

• Artikel 8 (består bl.a. af beskrivelse af et minimum af dagligt samt ugentligt hvil og pauser over dag).

•Artikel 9, som bl.a. består af følgende:

– Uanset artikel 8 må en regulær daglig hviletid, som holdes, mens føreren ledsager et køretøj om bord på færge eller tog, højst afbrydes to gange af andre aktiviteter i sammenlagt højst én time. I den nævnte regulære daglige hviletid skal føreren have adgang til en køje eller liggeplads.

– Enhver tid, føreren bruger på at rejse til eller fra et køretøj, der er omfattet af denne forordning, og som ikke befinder sig ved førerens bopæl eller ved arbejdsgiverens virksomhed, hvor føreren normalt er baseret, beregnes ikke som pause eller hvil, medmindre føreren befinder sig på en færge eller et tog med adgang til en køje eller liggeplads.


Ved alle ovennævnte punkter kan det ved overtrædelse, resultere i bødestraf ud fra følgende kriterier:

• Ved føreren er bøden på 100 kr. for hver procent, der overskrides en regel ved køre– og hviletiden.

• Hos virksomheden fastsættes en bøde på 200 kr. for hver procent, der overskrides en regel ved køre– og hviletiden.

Hvis overtrædelsen fx er på 13 %, vil føreren som udgangspunkt få en bøde på 1300 kr, mens virksomheden vil modtage en bøde på 2600 kr.


En fastsat bagatelgrænse gør, at der kun bliver rejst tiltale, hvis overskridelsen er på 5 procent eller derover. Bødestraf på overtrædelse starter ved 500 kr. til fører og 1.000 kr. til virksomhed. Bøderne rundes op til nærmeste hele beløb, som er deleligt med 500 kr. Skulle der være flere overtrædelser, sker oprundingen først efter alle bøder er lagt sammen.

Fx. ved en chauffør-bøde på 780 kr. og en bøde på 600 kr.
Tilsammen giver det 1380 kr. og bøden vil derfor lyde på: 1500 kr.

Bødestraf ved artikel 7:
Artkel 7 omhandler længden af pause og opdelingen af denne.
• Ved chauffør er der fastlagt minimum bøde på 50 kr. pr. procent artikel 7 overtrædes.
• Ved virksomhed er der fastlagt en bøde på 100 kr. pr. procent artikel 7 overtrædes.

Der er fastlagt en bagatelgrænse på 5%, således der kun rejses tiltale ved overskridelse af de 5%.
Dette betyder, at mindste-bøden for overtrædelse af artikel 7 er for chauffør på 500 kr. og for virksomheden er det 1.000 kr.
Bøderne rundes op til nærmeste beløb, der er deleligt med 500 kr.
Skulle der være flere overtrædelser, sker oprundingen først når alle bøder er lagt sammen.


Frakendelse

Chauffør af et køretøj, frakendes førerretten betinget, hvis artikel 6, 8 eller 9 er overtrådt med mere end 40%.
For overtrædelse af artikel 7, er der ikke frakendelse af førerretten. Chauffør af et køretøj, frakendes ubetinget førerretten, hvis der er flere forhold, hvor køre- og hviletidsbestemmelserne er overtrådt med mere end 40% samt forholdene er over mere end én uges varighed.
(En uge er tidsrummet mellem mandag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00.)

Hvis der konstateres 6 overtrædelser indenfor en periode af 3 år, vil chaufførens førerret blive frakendt betinget. Overtrædelserne kan være begået i samme uge eller over flere uger.
Har en chauffør fx 12 overtrædelser indenfor en periode af 3 år (2×6 overtrædelser), frakendes førerretten ubetinget.
De 6 overtrædelser, hver for sig, giver en betinget frakendelse af førerretten.

Sanktioner

Sanktioner ved overtrædelse af tachografordningen:
• Ved chauffør er bødestraffen ml. 500- 6.000 kr. for hver overtrædelse af tachografordningen.
• Ved virksomhed er bødestraffen ml. 1.000-12.000 kr. for hver overtrædelse af tachografordningen.

Sanktion ved manglende indsendelse af oplysninger til virksomhedskontrol:
Er man som virksomhed indkaldt til kontrol, og undlader man at indsende diagramark eller digitale data for den indkaldte periode, fastsættes bødestraffen på følgende måde:

• 6.000 kr. til virksomhed pr. manglende diagramark.

• 6.000 kr. til virksomhed pr. manglende dag, hvor der ikke er udleveret data fra den digitale tachograf samt førerkort.

Hvis man fx har 2 biler kan bøden for manglende indsendelse af data løbe op i 360.000 kr.

lastbilvejsol 300x200 - BødetaksterKontaktieren sie uns für ein sonderangebot

Vi kontakter dig senest 24 timer efter vi har modtaget din henvendelse.
Du kan også ringe direkte til os på: tlf.: 70 222 337

Modtag vores nyhedsbrev